Thành phần định lượng:
– Đạm tổng số (N ts ): 20%;
– Lân hữu hiệu (P 2 O 5hh ): 10%;
– Kali hữu hiệu (K 2 O hh ): 6%;…

Danh mục: